KİTAPLAR
TAKVİMLER
KRİSTALLER
KALEMLER
ROZETLER
ANAHTARLIKLAR
BAYRAKLAR
KRAVATLAR
STİCKER
CD SETLERİ
BÜRO SETLERİ
DİĞER ÜRÜNLER
ÇERÇEVELER
PROMOSYONLAR
Tel Kapakları
T - SHIRT LER
TAKI - AKSESUAR
PORSELEN GRUBU
CAM GRUBU
3

1881

Selanik'te doğdu.

1893

Askeri Rüştiye'ye girdi ve Kemal adını aldı.

1895

Selanik Askeri Rüştiyesi'ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi'ne girdi.

1899

Mart 13: İstanbul Harp Okulu Piyade sınıfına girdi.

1902

Harp Akademisi'ne girdi ve burada gazete çıkardı.

11 Ocak 1905

Harp Akademisi'ni Yüzbaşı olarak bitirdi, Şam'a 5. Ordu'nun 30. Süvari Alayı'nda staj yapmak için atandı.

Ekim 1906

Şam'da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu. Şam'da topçu stajını yaptı ve Kolağası oldu.

23 Temmuz 1908

Meşrutiyet'in ilan edilmesi için çalışmaları.

31 Mart 1909

31 Mart ihtilalinde Hareket Ordusu Kurmay Subayı olarak çalıştı.

13 Eylül 1911

Mustafa Kemal, İstanbul'a Genelkurmay'a naklen atandı.

27 Kasım 1911

Mustafa Kemal, Binbaşılığa yükseldi.

9 Ocak 1912

Mustafa Kemal, Trablusgarp'ta Tobruk saldırısını yönetti.

27 Ekim 1913

Mustafa Kemal, Sofya Ateşemiliterliği'ne atandı.

1 Mart1914

Mustafa Kemal, Yarbaylığa yükseltildi.

2 Şubat 1915

Mustafa Kemal, Tekirdağı'nda 19. Tümeni kurdu.

25 Şubat 1915

Mustafa Kemal'in Maydos'a gidişi.

25 Nisan 1915

Mustafa Kemal, Arıburnu'nda İtilaf Devletleri'ne karşı koydu.

1 Haziran 1915

Mustafa Kemal'in Albaylığa yükselişi.

9 Ağustos1915

Mustafa Kemal, Anafartalar Grup Komutanlığı'na atandı.

10 Ağustos 1915

Mustafa Kemal, Anafartalar'dan düşmanı geri attı.

1 Nisan 1916

Mustafa Kemal'in Tuğgeneralliğe yükselişi.

6 Ağustos 1916

Mustafa Kemal, Bitlis ve Muş'u düşman elinden kurtardı.

20 Eylül 1917

Mustafa Kemal, memleketin ve ordunun durumunu açıklayan raporunu yazdı.

Ekim 1917

Mustafa Kemal, İstanbul'a döndü.

26 Ekim 1918

Mustafa Kemal, Halep'in kuzeyinde bugünkü sınırlarımız üzerinde düşman saldırılarını durdurdu. 1918 Ekim 30: Mondros Mütarekesi'nin imzalanması.

31 Ekim 1918

Mustafa Kemal'in Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'na atanması.

13 Kasım 1918

Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'nın kaldırılması ve Mustafa Kemal'in İstanbul'a dönüşü. 1919Nisan 30: Mustafa Kemal'in Erzurum'da bulunan 9. Ordu Müfettişliği'ne atanması.

15 Mayıs 1919

İzmir'e Yunan'lıların asker çıkarması.

16 Mayıs 1919

Mustafa Kemal, Bandırma vapuruyla İstanbul'dan ayrıldı.

19 Mayıs 1919

Mustafa Kemal, Samsun'a çıktı.

15 Haziran 1919

Mustafa Kemal, 3. Ordu Müfettişi ünvanını aldı.

21 Haziran 1919

Mustafa Kemal, Ulusal Güçleri Sivas Kongresi'ne çağırdı.

8 Temmuz 1919

Mustafa Kemal, askerlikten çekildi. (Saat: 20:50)

23 Temmuz 1919

Mustafa Kemal'in başkanlığı altında Erzurum Kongresi'nin toplanması ve bir Temsil Kurulu seçerek dağılması.

4 Eylül 1919

Mustafa Kemal'in başkanlığı altında Sivas Kongresi'nin toplanması ve 11 Eylül'de sona ermesi.

11 Eylül 1919

Mustafa Kemal, Anadolu ve Rumeli Müdafaayı Hukuk Cemiyeti Heyet Temsiliyesi Başkanlığı'na seçildi.

22 Ekim 1919

Amasya Protokolü'nün imzalanması.

7 Kasım 1919

Mustafa Kemal, Erzurum'dan milletvekili seçildi.

27 Aralık 1919

Mustafa Kemal, Heyeti Temsiliye'yle birlikte Ankara'ya geldi.

20 Mart 1920

İstanbul'un İtilaf Devletleri tarafından ele geçirilmesi, Mustafa Kemal'in protestosu, Ankara'da yeni bir Millet Meclisi toplama girişimi.

18 Mart 1920

İstanbul'da Meclis-i Mebusan'ın son toplantısı.

19 Mart 1920

Mustafa Kemal tarafından Ankara'da üstün yetkiyi taşıyan bir Millet Meclisi toplanması hakkında illere duyuruda bulunulması.

23 Nisan 1920

Mustafa Kemal, Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı.

24 Nisan 1920

Mustafa Kemal, Büyük Millet Meclisi Başkanı seçildi.

5 Mayıs 1920

Mustafa Kemal'in başkanlığında ilk Hükümet'in toplantısı.

11 Mayıs 1920

Mustafa Kemal, İstanbul Hükümeti tarafından ölüm cezasına çarptırıldı.

24 Mayıs 1920

Mustafa Kemal'in cezası Padişah tarafından onaylandı.

10 Ağustos 1920

Osmanlı İmparatorluğu delegeleriyle İtilaf Devletleri arasında Sevr Antlaşması'nın imzalanması.

9 / 10 Ocak 1920

Birinci İnönü Savaşı.

20 Ocak 1921

İlk Teşkilat-ı Esasiye (Anayasa) Kanunu'nun esas maddelerinin kabulü.

30 Mart 1921

İkinci İnönü Savaşı.

10 Mayıs 1921

Mustafa Kemal tarafından Büyük Millet Meclisi'nde Anadola ve Rumeli Müdafaai Hukuk Grubu'nun kurulması ve Mustafa Kemal'in Grup Başkanlığı'na seçilmesi.

5 Ağustos 1921

Mustafa Kemal'e Başkumandanlık görevinin verilmesi.

22 Ağustos 1921

Mustafa Kemal'in yönetiminde Sakarya Meydan Savaşı'nın başlaması.

13 Eylül 1921

Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılması.

19 Eylül 1921

Mustafa Kemal'e Mareşallik rütbesinin verilmesi ve Mustafa Kemal'in Gazi ünvanını alması.

26 Ağustos 1922

Gazi Mustafa Kemal'in Kocatepe'den Büyük Taarruz'u yönetmesi.

30 Ağustos 1922

Gazi Mustafa Kemal'in Dumlupınar Başkumandanlık Meydan Savaşı'nı kazanması.

1 Eylül 1922

Gazi Mustafa Kemal'in: "Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir, İleri !" emrini vermesi.

9 Eylül 1922

Türk Ordusu'nun İzmir'e girmesi.

10 Eylül 1922

Gazi Mustafa Kemal'in İzmir'e gelişi.

11 Ekim 1922

Mudanya Mütarekesi'nin imzalanması.

1 Kasım 1922

Gazi Mustafa Kemal'in önerisi üzerine saltanatın kaldırılması.

17 Kasım 1922

Vahdettin'in bir İngiliz harp gemisiyle İstanbul'dan kaçması.

29 Ocak 1923

Gazi Mustafa Kemal'in Latife Hanım'la evlenmesi.

24 Temmuz 1923

Lozan Antlaşması'nın imzalanması.

9 Ağustos 1923

Gazi Mustafa Kemal'in Halk Fırkası'nı kurması.

11 Ağustos 1923

Gazi Mustafa Kemal'in 2. Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na seçilmesi.

29 Ekim 1923

Cumhuriyet'in ilan edilmesi.

29 Ekim 1923

Gazi Mustafa Kemal'in ilk Cumhurbaşkanı olması.

1Mart 1924

Gazi Mustafa Kemal'in Büyük Millet Meclisi'nde Halifeliği kaldırması ve öğretimin birleştirilmesi hakkında açış nutkunu söylemesi.

3 Mart 1924

Hilafetin kaldırılması, öğrenimin birleştirilmesi, Şer'iyeve Evkaf Vekaletiyle (Bakanlığıyla), Erkanıharbiyei Umumiye Vekaletinin kaldırılması hakkındaki yasaların Büyük Millet Meclisi'nce kabul edilmesi.

20 Nisan 1924

Türkiye Cumhuriyeti Teşkilatı Esasiye (Anayasa) Kanunu'nun kabul edilmesi.

17 Şubat 1925

Aşarın kaldırılması.

24 Ağustos 1925

Gazi Mustafa Kemal'in ilk defa Kastamonu'da şapka giymesi.

25 Kasım 1925

Şapka Kanunu'nun Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi.

30 Kasım 1925

Tekkelerin kapatılması hakkındaki kanunun kabulü.

26 Aralık 1925

Uluslararası takvim ve saatin kabulü.

17 Şubat 1926

Türk Medeni Kanunu'nun kabulü.

1 Temmuz 1927

Gazi Mustafa Kemal'in Cumhurbaşkanı sıfatı ile ilk kez İstanbul'a gitmesi.

15 / 2 Ekim 1927

Gazi Mustafa Kemal'in Cumhuriyet Halk Partisi 2. Kurultayı'nda tarihi Büyük Nutku'nu söylemesi.

Kasım 1927

Gazi Mustafa Kemal'in 2. Kez Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi.

9 Ağustos 1928

Gazi Mustafa Kemal'in Sarayburnu'nda Türk harfleri hakkındaki nutkunu söylemesi.

3 Kasım 1928

Türk Harfleri Kanunu'nun Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi.

15 Nisan 1931

Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Tarih Kurumu'nun kurulması.

4 Mayıs 1931

Gazi Mustafa Kemal'in 3.kez Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi.

12 Temmuz 1932

Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Dil Kurumu'nun kurulması.

29 Ekim 1933

Gazi Mustafa Kemal'in Cumhuriyet'in 10. Yıldönümünde tarihi nutkunu söylemesi.

24  Kasım 1934

Gazi Mustafa Kemal'e Büyük Millet Meclisi tarafından ATATÜRK soyadının verilmesi kanununun kabul edilmesi.

1 Mart 1935

Atatürk'ün 4. kez Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi.

1 Mayıs 1937

Atatürk'ün çiftliklerini Hazine'ye ve taşınamaz mallarını da Ankara Belediyesi'ne bağışlaması.

31 Mart 1937

Atatürk'ün hastalığı hakkında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nin ilk resmi duyurusu.

15 Eylül 1938

Atatürk'ün vasiyetnamesini yazması.

16 Ekim 1938

Atatürk'ün hastalık durumu hakkında günlük resmi duyuruların yayınına başlanması.

10 Kasım 1938

Atatürk'ün ölümü. (Perşembe, saat: 09.05)

11 Kasım 1938

İstanbul Şehir Meclisi'nin olağanüstü toplantı yapması. Saraydaki Cumhurbaşkanlığı forsunun indirilerek yerine yarıya kadar indirilmiş Türk Bayrağı'nın çekilmesi.

12 Kasım 1938

Atatürk'ün ölümü dolayısıyla, Yüksek Öğretim gençliğinin Üniversite Konferans Salonu'nda toplanması.

13 Kasım 1938

Gençliğin Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde toplanarak Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'i koruyacaklarına ant içmeleri.

14 Kasım 1938

Büyük Millet Meclisi çok hazin bir toplantı yaptı.

15 Kasım 1938

Hükümet Atatürk'ün Ankara'da ebedi istirahat yerine konulacağı 21 Kasım 1938 tarihini ulusal yas günü olarak duyurdu.

16 Kasım 1938

İstanbul'lular Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu'ndaki katafalkı önünde sabahın ilk saatlerinden gecenin son saatlerine kadar saygı ve üzüntü içinde son görevlerini yaptılar.

19 Kasım 1938

Büyük bir törenle, Atatürk'ün Dolmabahçe'den alınan yüce cenazesi, önce Sarayburnu'na, oradan Zafer torpidosuyla Yavuz zırhlısına götürüldü.Yavuz zırhlısıyla İzmit'e kadar götürülen tabut, oradan Ankara'ya yolcu edildi.

20 Kasım 1938

Atatürk'ün sevgilinaşı Ankara'ya ulaştı ve Ankara'da Büyük Millet Meclisi önündeki katafalka konuldu. Ankara'lılar da son görevlerini saygıyla yaptılar.

21 Kasım 1938

Atatürk'ün cenazesinin Etnoğrafya Müzesi'ndeki Geçici Kabre konulması.

25 Kasım 1938

Atatürk'ün vasiyetnamesinin açılması.

26 Aralık 1938

Atatürk'ün "Ebedi Şef" sanıyla anılmasının kabul edilmesi.

4 Kasım 1953

Atatürk'ün Geçici Kabri'nin açılması.

10 Kasım 1953

Atatürk'ün cenazesinin Anıt-Kabir'e nakledilmesi.